PREFABRYKOWANE OBIEKTY MOSTOWE

  Kontakt

  OPTEM Sp. z o.o.


  ul. Grota-Roweckiego 12
  80-108 Gdańsk

  Ikona mapy

  NIP: 584-273-97-54
  REGON: 360679866

  kom.: (+48) 572-668-022
  fax: (+48) 58 742-10-70
  e-mail: arch @ optem.pl

Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie

Gdańsk, 2017-11-10

Dotyczy: Opracowania znacząco ulepszonego elementu prefabrykowanego dla budownictwa komunikacyjnego.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do złożenia oferty na opracowanie innowacyjnych prefabrykatów łupinowych o podwyższonej trwałości przeznaczonych dla budownictwa komunikacyjnego.

Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania oraz poddziałania, do których należy w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Nasz projekt będzie polegał na opracowaniu innowacyjnych elementów prefabrykowanych przeznaczonych do budownictwa komunikacyjnego o ulepszonych cechach w stosunku do obecnie stosowanych. Prefabrykat zostanie wykonany z betonu lekkiego a jako zbrojenie zostaną zastosowane pręty kompozytowe GFRP. Wprowadzenie zbrojenia kompozytowego sprawi, że elementy prefabrykowane będą charakteryzować się zwiększoną trwałością, a tym samym niższym kosztem w całym cyklu życia konstrukcji; będą także lżejsze od żelbetowych. Planowane w ramach projektu badania, które będą wykonane przez jednostkę naukowo – badawczą, umożliwią weryfikację poprawności rozwiązania elementu prefabrykowanego zbrojonego prętami kompozytowymi i wykonanego z betonu lekkiego oraz zasadność stosowania tego typu prefabrykatów. Dzięki badaniom porównawczym z prefabrykatem żelbetowym możliwe będzie porównanie zachowania się pod obciążeniem obu typów prefabrykatów i ewentualne dalsze ulepszenie rozwiązania.

Praca konstrukcji mostowych wybudowanych elementów łukowych (łupinowych) opiera się na współpracy z gruntem, która w warunkach laboratoryjnych jest niemożliwa do odwzorowania. Z tego powodu badania będą przeprowadzone dwóch identycznych pod względem geometrycznym prefabrykatach różniących się zastosowanym zbrojeniem (pręty kompozytowych i pręty stalowe) oraz (betonem lekkim i zwykłym).

W ramach projektu zostaną zaprojektowane dwa rodzaje łupinowych elementów prefabrykowanych; jeden porównawczy wykonany z materiałów tradycyjnych (beton zwykły, zbrojenie metaliczne) oraz drugi, prototypowy zastosowaniem innowacyjnego zbrojenia z prętów kompozytowych.  Elementy prefabrykowane w skali 1:1 zostaną przebadane w warunkach laboratoryjnych. Badania będą obejmować:

 • monitoring naprężeń w betonie i zbrojeniu, w wybranych przekrojach, pod zmieniającym się obciążeniem statycznym,
 • określenie naprężeń rysujących,
 • określenie maksymalnych naprężeń ścinających,
 • monitoring odkształceń prefabrykatów pod zmieniającym się obciążeniem,
 • badania zmęczeniowe prefabrykatu.

Przewidujemy następujące etapy projektu (Tabela 1):

Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych
zadań/podmiot działania
Kwota netto
Projekt elementu prefabrykowanego żelbetowego Opracowanie projektu prefabrykatu żelbetowego dostosowującego go do warunków laboratoryjnych (sposobu oparcia oraz zamocowania prefabrykatu na stanowisku badawczym) Określenie maksymalnego naprężenia nieniszczącego w prefabrykacie od obciążenia skupionego/liniowego (niespotykanego w warunkach eksploatacji obiektów mostowych) Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe; ewentualny dobór przekroju zbrojenia; wyznaczenie odkształcenia prefabrykatu. Opracowanie rysunków konstrukcyjnych obiektu na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych.
Projekt elementu prefabrykowanego z prętami kompozytowymi Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe; dobór przekroju zbrojenia, wyznaczenie naprężeń w betonie oraz zbrojeniu od obciążenia obliczeniowego, określenie naprężenia rysującego oraz maksymalnych naprężeń ścinających; wyznaczenie odkształcenia prefabrykatu. Opracowanie rysunków konstrukcyjnych obiektu na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych.
Badania betonów oraz prętów kompozytowych Badania betonów: wytrzymałości na ściskanie betonu, modułu sprężystości betonu, nasiąkliwości betonu, mrozoodporność betonu metodą badania struktury porów powietrznych.
Badania prętów kompozytowych.
Opracowanie programu badań Opracowanie programu badań elementów prefabrykowanych obejmujące: projekt stanowiska do badania prefabrykatu łupinowego, program obciążania elementów obciążeniem statycznym i zmęczeniowym.
Przygotowanie stanowiska Wytworzenie elementów podpór do budowy stanowiska badawczego. Montaż elementów stanowiska w laboratorium.
Badania statyczne prefabrykatu żelbetowego Ustawienie prefabrykatu na stanowisku badawczym. Obciążanie statyczne prefabrykatu według opracowanego programu badań. Pomiar odkształceń/naprężeń; pomiar przemieszczeń prefabrykatu.
Badania zmęczeniowe prefabrykatu żelbetowego Ustawienie prefabrykatu na stanowisku badawczym. Obciążanie zmęczeniowe prefabrykatu według opracowanego programu badań. Wywóz prefabrykatu z laboratorium.
Badania statyczne prefabrykatu z prętami kompozytowymi Ustawienie prefabrykatu na stanowisku badawczym. Obciążanie statyczne prefabrykatu według opracowanego programu badań. Pomiar odkształceń/naprężeń; pomiar przemieszczeń prefabrykatu. Wywóz prefabrykatu z laboratorium.
Badania zmęczeniowe z prętami kompozytowymi Ustawienie prefabrykatu na stanowisku badawczym. Obciążanie zmęczeniowe prefabrykatu według opracowanego programu badań. Wywóz prefabrykatu z laboratorium.
Włączenie przez jednostkę naukową końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu Obligatoryjnie należy wskazać, jaka grupa użytkowników końcowych będzie włączona w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu, należy przedstawić jej charakterystykę i liczebność. Użytkownicy końcowi mogą zostać zaangażowani w testowanie, recenzowanie, opiniowanie, identyfikację potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Proszę przedstawić, w jaki sposób jednostka naukowa wykorzysta w projekcie wyniki włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu oraz na ile te działania będą miały wpływ na finalną postać rezultatu końcowego.
Opracowanie raportu z badań oraz wniosków Analiza wyników badań. Opracowanie raportu końcowego oraz wniosków.

Tabela 2:

Szczegółowa wycena i uzasadnienie kosztów
Rodzaj kosztu Szczegółowa wycena i specyfikacja kosztów Uzasadnienie kosztów i ich związek z realizowanym projektem
Koszt usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu

W kolumnie „Szczegółowa wycena i specyfikacja kosztów” należy przedstawić kalkulację dla poszczególnych kategorii wydatków występujących w projekcie. Kalkulacja powinna przedstawiać wydatki w taki sposób, aby umożliwić identyfikację kosztów jednostkowych.

W tym celu należy wykazać elementy składowe (ceny, wartości) w podziale na działania (prace, czynności) wskazane w tabeli nr 1. Uzasadniając wycenę poszczególnych działań (prac, czynności) należy wyspecyfikować ich koszty jednostkowe np. stawki, ceny jednostkowe/godzinowe pracowników naukowych w ramach poszczególnych zadań, liczba roboczogodzin wraz z uzasadnieniem ich wysokości, liczba zaangażowanych osób w realizację zadania wraz z ich uzasadnieniem, wymiar pracy w ramach projektu, rodzaj wykorzystywanej aparatury, koszty operacyjne, itp.

Kryterium oceny nadesłanych ofert będzie cena wyliczana w następujący sposób:

Ilość punktów=cena najtańszej ze złożonych ofert/cena badanej oferty*100

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów to 100.

Przewidywany termin realizacji umowy maj 2018 – sierpień 2019.

Oferty należy przesyłać do 05.02.2018r na adres bogumila.stryszyk @ optem.pl

Informujemy, że oferty mogą być składane tylko i wyłącznie przez podmioty nie będące powiązane kapitałowo lub osobowo z OPTEM sp. z o.o.

łupiny, prefabrykowane konstrukcje mostowe, prefabrykaty mostowe, projektowanie konstrukcji, optymalizacja konstrukcji, projektowanie mostów, projektowanie obiektów mostowych, projektowanie obiektów inżynierskich, obiekty inżynierskie, konstrukcje, mosty, obiekty mostowe, kładki, wiadukty